PoCSci 2014Keynote (James Mickens) [webm] [h264]Marauder's Map (Alex Mariakakis) [webm] [h264]Angry Ltac (Doug Woos) [webm] [h264]PIGINT (Ben Wood) [webm] [h264]Slide Karaoke (Jeremy Hyrkas) [webm] [h264]Slide Karaoke (Pavel Pancheka) [webm] [h264]Slide Karaoke (Karl Koscher) [webm] [h264]Slide Karaoke (Ravi Bhoraskar) [webm] [h264]Slide Karaoke (Gregory Nelson, Mark Yatskar, and Leila Zilles) [webm] [h264]Slide Karaoke (James Mickens) [webm] [h264]Voting [webm] [h264]